Livsstil

Undgå bøder: Sådan er reglerne for snerydning

Det burde være forårsvejr, men i stedet er danskerne blevet fodret med sne. Og det vinterlige vejr fortsætter med stor sandsynlighed ugen ud.

Det betyder, at man som husejer skal sørge for at rydde snedækket foran ens ejendom i de tidlige morgentimer.

Og der er ingen vej udenom, hvis din ejendom ligger ud til en offentlig vej. I så fald har du nemlig pligt til at rydde for sne og at gruse på de arealer, der er bestemt for gående - det være sig fortove, afmærkede fodgængerovergange, udvendige trapper, stier og lignende.

Og ifølge loven skal sneen ryddes så hurtigt som muligt. Det vil for grundejere sædvanligvis betyde, at de skal have skovlet sneen væk inden kl. 7.00 om morgenen (søndage kl. 8), mens de også skal sørge for at holde ryddet og gruset indtil kl. 22.00 om aftenen.

Dog er man ikke forpligtiget til at rydde sne inden for normal arbejdstid, hvis man har haft gang i sneskovlen om morgenen.

Sådan fjernes sneen

Når der skal ryddes for sne, skal det gøres i de første 10 meter fra ejendommens skel og være i hele fortovets bredde - eller i mindst 2 meters bredde. Er der plads, skal sneen samles i en vold på fortovet langs rendestenen, ellers anbringes den på kørebanen langs rendestenen.

Har vejen cykelsti, samles sneen på cykelstien ved rendestenen langs fortovet dog kun, når cykelstien stadig kan holdes fri i en bredde af mindst to meter. Hvis det ikke er muligt, placeres snevolden på kørebanen langs rendestenen langs cykelstien.

Sneen må ikke anbringes ud for busstoppesteder, fodgængerovergange eller på gade hjørner, hvor det er naturligt for fodgængere at krydse gaden. Sneen må heller ikke anbringes oven på dæksler til forsynings- og afløbsledninger eller op ad træer, brandhaner, fordelerskabe eller installationer til trafikregulering.

Bøde og erstatning

Hvis du forsømmer dit ansvar, kan du dømmes til at betale erstatning, hvis nogen falder og kommer til skade på din grund.

Private veje i byerne

Hvis du bor på en privat fællesvej, så har du pligt til at sørge for, at der er ryddet sne og gruset eller saltet på fortovet og mindst halvdelen af kørebanen ud fra din ejendom. En aftale om, at andre sørger for snerydning, skal være skriftlig og godkendes af politiet.

Private veje på landet

Hvis du har en ejendom på landet ved en privat vej, som kun du benytter, så skal du alligevel huske at rydde sne. Postbude, renovationsarbejdere m.fl. skal kunne komme frem til din bopæl.

Kilde: regler.dk

Ved erstatningskrav skal den tilskadekomne dog kunne bevise sin påstand om, at skaden skyldes mangelfuld glatførebekæmpelse, som det hedder. Det kunne eksempelvis ske med vidner eller med fotografier fra skadesstedet.

Uanset om der sker uheld eller ej, kan du imidlertid få en bøde, hvis der ikke ryddes sne og saltes eller gruses på din grund. Og her lyder bøden ifølge rigsadvokaten på 1000 kroner - et beløb som dog kan forhøjes, hvis overtrædelsen har medført personskade.

.

Snedrydning: Offentlige veje

På offentlige veje sørger vejbestyrelsen, dvs. enten kommunen eller amtet, for at rydde. På de mindre, offentlige veje bestemmer den enkelte kommune efter forhandling med politiet, hvor meget og hvor ofte veje og stier skal ryddes. I byområder kan du som grundejer pålægges at rydde en offentlig vejs fortov ud for din ejendom. Herudover har grundejeren ansvaret for, at havegang, trapper, stier, gårdspladser og lign., der tilhører ejendommen, er ryddet for sne, og at der er gruset eller saltet.

Kilde: regler.dk

Snerydning: Private fællesveje på landet

Bor du ud til en privat fællesvej på landet, skal du og de andre grundejere i fællesskab sørge for, at der ryddes sne og gruses. Der kan være tinglyste bestemmelser på ejendommen om, hvem der skal udføre arbejdet, og hvordan grundejerne skal fordele udgifterne. Andre steder bestemmer kommunen, hvordan arbejdet skal udføres. Hvis der ikke er fastsat regler, så skal grundejerne selv blive enige om, hvordan arbejdet skal udføres. Kan I ikke blive enige, kan I bede kommunen afgøre, hvordan ansvaret skal fordeles mellem jer.

Ligger din ejendom ud til en offentlig vej eller sti, så har du pligt til at rydde for sne og gruse på de arealer, der overvejende er bestemt for gående. Det er normalt fortove eller stier, men kan også være adgangen til udvendige trapper. Pligten omfatter de første 10 meter fra ejendommens skel.

Er der inden for de første 10 meter et færdselsareal beregnet til andre kørende end dem, der har ærinde til ejendommen, har grundejeren kun pligt til at rydde mellem ejendommen og dette areal. En grundejer har pligt til at rydde og gruse/salte overkørsler, hvor en sidegade munder ud i en anden gade.

Ligger din ejendom ud til en privat vej eller sti, har du pligt til at rydde for sne og gruse/salte på kørebane og fortov eller på sti. I de fleste tilfælde strækker denne pligt sig til vejens midte, da ejeren på den modsatte side af vejen har pligt til at sørge for sin halvdel.

Kilde: regler.dk