Etisk råd foreslår: Forbrugerne skal betale afgift på oksekød

Flertal i Etisk Råd anbefaler, at oksekød bliver pålagt en klimaafgift, forbrugerne skal betale.

Du har hørt noget om, at oksekød vist nok belaster miljøet. Derfor står du ved køledisken og overvejer, om du skal droppe det planlagte indkøb af oksekød til aftensmaden.

Men hvorfor skulle du undvære, når alle andre gladeligt griber i køledisken?

Ifølge en ny rapport fra Etisk Råd bør du, jeg og alle andre danskere gøre mere for at skåne miljøet og et godt sted at starte, er ifølge en pressemeddelelse fra rådet, at spise mindre oksekød.

”Danskernes levevis er langt fra klimamæssigt bæredygtig, og hvis vi skal leve op til Parisaftalens mål om at holde den globale temperaturstigning »et godt stykke« under 2 grader, er det nødvendigt både at handle hurtigt og inddrage fødevaresektoren. Forskellige fødevarer påvirker klimaet meget forskelligt og et ændret forbrug kan føre til store gevinster. Forskning viser, at alene kostomlægninger mod et mindre indtag af kød fra drøvtyggere i lande som Danmark kunne nedbringe drivhusgasudledningen fra fødevarerne med 20 procent - 35 procent,” står der blandt andet i pressemeddelelsen. 

TJEK LISTEN: Hvor meget sviner det, du spiser

En relativ hurtig løsning på at sænke udledning

Fødevarer står generelt for 19-29 procent af den globale udledning af drivhusgasser, og heraf udgør produktionen af oksekød alene 10 procent.

Derfor kan man ifølge Etisk Råd, i modsætning til omstillingen til grøn energi, relativt hurtigt skære i udledningen af drivhusgasser ved at mindske forbruget af oksekød.

Det forklarer formand for den arbejdsgruppe under Etisk Råd, der har skrevet rapporten om de etiske aspekter af klimabelastende fødevarer og forslaget om afgift på oksekød, Mickey Gjerris, lektor i bioetik ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

- Det er jo sådan, at vores forbrug af fødevarer er noget, vi kan lave om på væsentligt hurtigere, end vi kan gøre det med transport og andre ting, der involverer tung infrastruktur. Det, vi spiser, er udtryk for valg, man træffer hver dag. Klimamæssigt er oksekød den fødevare, der boner klarest ud. En afgift på oksekød vil dels være med til at nedbringe forbruget og samtidig have en stor symbolværdi og være med til at sætte fokus på, at vores fødevareforbrug er en væsentlig bidragyder til klimaproblemerne.

- Vi har i Danmark en lang tradition for at påvirke forbrugernes valg gennem afgifter, for eksempel tobak og alkohol. Det gør vi, fordi disse varer skader både individet, dets omgivelser og samfundet som helhed. Rådets forslag hviler på den videnskabelige erkendelse af oksekødets negative bidrag til klimaproblemerne og den etiske holdning, at man ikke bør skade andre gennem sit forbrug, siger han i en artikel fra tænketanken Mandag Morgen.

Der skal en kollektiv indsats til

Men som det tænkte eksempel i indledningen illustrerer, bør ansvaret ikke hvile alene på den enkelte forbrugers skuldre, hvis man skal komme klimaproblemerne effektivt til livs.

Der skal en kollektiv indsats til, og derfor er rådet nået frem til konklusionen, at oksekød skal pålægges en klimaafgift, der betales af alle forbrugere, for på den måde at begrænse forbruget.

- For at en indsats mod klimabelastende fødevarer skal være effektiv og samtidig bidrage til bevidstgørelsen af klimaudfordringen, skal den være fælles, hvilket kræver at samfundet gennem regulering sender et klart signal, siger Mickey Gjerris i pressemeddelelsen fra Etisk Råd.

I rapporten fra rådet, som du finder på Etisk Råds hjemmeside her, kan du læse mere uddybende om overvejelserne bag forslaget. 

Afgift bliver ikke til noget

Hos landbrugets erhvervsorganisation Landbrug og Fødevarer tror man ikke på klimaafgifter på oksekød, forklarer direktør for Miljø og Energi i organisationen Niels Peter Nørring til Mandag Morgen.

Han vurderer, at der vil være en række problemer med indførelsen af afgiften, og peger som eksempel på den såkaldte fedtafgift i 2009, der blev afskaffet igen blot fire år senere.

Selvom han ikke tror på en klimaafgift på oksekød, erkender han, at der vil være pres på landbruget for, at det lever op til klimaudfordringerne i fremtiden.

- Der er ingen tvivl om, at der er en meget stor udfordring forbundet med at nå klimamålene for den ikke-kvotebelagte sektor i 2030. Der er det for os helt afgørende, at vi ikke udflager vores meget klimaeffektive produktion fra Danmark til andre steder i verden, hvor den ikke er nær så klimaeffektiv, siger han.

Den 3. maj inviterer Etisk Råd til en debat i Fællessalen på Christiansborg om at indføre klimaafgifter på oksekød i Danmark.

Her vil forslaget blive kommenteret af blandt andre Energi‐, forsynings‐ og klimaminister Lars Chr. Lilleholt, Niels Peter Nørring, områdedirektør i Landbrug & Fødevarer, Anja Philip, formand for Forbrugerrådet Tænk og Christian Puglisi, kok og ejer af Restaurant Relæ.